Training Progressiegerichte (oplossingsgerichte) Intervisie

Gestructureerd en frequent overleg van een groep professionals om werksituaties te verhelderen en te bewerken. Een vorm van collegiale consultatie met als doel het op peil houden of verbeteren van het functioneren van de professional. Intervisie is leren, van jezelf, van situaties en van elkaar.

✓ Methoden en technieken voor intervisie
✓ Houding en vaardigheden bij intervisie
✓ Praktijkgericht werken met eigen casuïstiek
✓ Groepsdynamische aspecten bij intervisie
✓ Randvoorwaarden bij de implementatie van intervisie

Binnen organisaties is er steeds meer aandacht voor intervisie als middel om het lerend vermogen van de organisatie te vergroten. Professionaliseren. Intervisie is een manier om op een zelfsturende manier met collega’s of vakgenoten te leren van elkaar rondom vraagstukken uit het dagelijkse werk.

Een groot deel van het werk is routine en vanzelfsprekend. Bij het werk hoort echter ook: te rade gaan bij anderen, checken of je wel de goede werkwijze gekozen hebt, nieuwe ideeën en inspiratie opdoen. In contact met je vakgenoten doe je vaak nieuwe ideeën en zienswijzen op en ontdek je blinde vlekken. Zulke contacten vinden bijna dagelijks plaats, vaak even tussendoor. Bij intervisie gebeurt dit systematisch. Daardoor worden ervaringen omgezet in nieuwe inzichten waarmee iemands’ professionaliteit op een hoger niveau getild wordt. 

De voordelen lijken duidelijk: het is relatief goedkoop, collega’s leren elkaar beter kennen en de deskundigheid binnen de organisatie neemt toe.Effectieve intervisietrajecten vragen echter om een gestructureerde aanpak, kennis van het groepsproces en om een houding waarbij oordeel en advies worden uitgesteld. Anders bestaat het risico dat er weinig structuur zit in de bijeenkomsten, de diepgang ontbreekt en de nadruk ongewild op “veilig en gezellig” komt te liggen.

Intervisie is wel vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Intervisie biedt deelnemers een uitstekende mogelijkheid tot zelfreflectie en biedt organisaties mogelijkheden om hun potentieel aan kennis en ervaring goed te benutten. De kwaliteit van de beroepsuitoefening van de deelnemers kan hierdoor worden versterkt.

Wanneer mensen zelf verantwoordelijk zijn, zelf aan een oplossing gaan werken is de kans dat die oplossing wordt toegepast groter. Mensen kunnen in groepsverband iets leren van elkaars’ ervaringen, elkaars’ vragen en inzichten.

Oplossingsgerichte intervisie is een verandering ten aanzien van de wijze waarop de vraag of de problematiek benaderd wordt. De aandacht is hierbij gericht op het realiseren van het gewenste toekomstbeeld. In deze progressiegerichte (oplossingsgerichte) intervisietraining maak je kennis met een gestructureerde manier van intervisie met een progressiegerichte (oplossingsgerichte) methodiek. Ook leer je dat randvoorwaarden bepalend zijn voor een effectieve implementatie van intervisie.

Een belangrijk deel van de training wordt besteed aan oefensituaties met verschillende intervisiemethodieken (progressie/oplossingsgericht) op basis van casuïstiek van de deelnemers.

Doelgroep
Professionals in (jeugd) zorg en welzijn

Doelstellingen
• Kennis over de principes van intervisie, groepsdynamische processen en de vereiste randvoorwaarden voor intervisiegroepen
• Ervaring opdoen met begeleide intervisie en progressiegerichte (oplossingsgerichte) intervisiemethoden
• Ontwikkelen van intervisievaardigheden zoals: vragen stellen, reflecteren, problemen analyseren, uitstellen van oordeel en advies, verdiepen in het perspectief van de inbrenger en feedback geven

Werkwijze
Van de deelnemers wordt gevraagd vóór de aanvang van de training de reader te hebben gelezen en een casus hebben voorbereid. Tijdens de training ligt de nadruk op de intervisiemethoden.

Nazorg
Na de training kan er worden afgesproken, als daartoe behoefte bestaat, vragen voor te leggen uit de intervisiepraktijk

Programma (aan te passen in overleg met de organisatie)
• Randvoorwaarden voor intervisie in organisaties
• Leerstijlen van Kolb
• Oefenen van vaardigheden voor deelnemers van de intervisiegroep: vragen stellen, reflecteren, probleem analyseren, uitstel van oordeel en feedback geven
• Kennis en vaardigheden die nodig zijn om een intervisiegroep te leiden: ruimte laten en toch structuur aanbrengen in het groepsproces
• Oefenen met verschillende methoden; Reflecterend team methode, oplossingsgerichte intervisiespel, succesgericht interview.

Certificaat
Aan het eind van het traject ontvang je een certificaat als bewijs van deelname. De training is geaccrediteerd en door de LVSC is 1.0 PE punt toegekend.

Trainer

Mevrouw M.C.J. (Marjo) de Keijzer, zelfstandig en geregistreerd supervisor, intervisor, en geregistreerd registercoach bij het LVSC. Deze training wordt in het bedrijf voor uw organisatie gegeven.

Kosten
Praktijk Emcéjé werkt op basis van een uurprijs waar geen BTW over wordt gerekend. Exclusief reiskosten, reader, koffie, thee, lunch. Daarnaast verleent Praktijk Emcéjé 10% korting aan LVSC-leden.

© 2024 Praktijk Emcéjé